۱- کدام یک از موارد زیر ذوب خمیری دارند ؟


۱) یخ   ۲) قلع     ۳) شیشه    ۴) اهن


۲- درون دو لوله ی a و b مقدار مساوی اب با دمای 4 درجه سانتی گراد ریختیم.لوله


a را گرم و لوله b را سرد می کنیم.حجم اب درون کدام لوله کاهش می یابد ؟


الف) لوله a      ب)لوله b    ج)هر دو لوله     د)هیچ کدام


3- به نظر کدام دانشمند شکل اتم ها باهم متفاوت است ؟


الف) دموکریت       ب)  دالتون    ج ) تامسون         د) ارسطو


4) تغیر حالت مستقیم جامد به مایع چه نام دارد ؟


1) تبخیر     ب) تصعید    ج) میعان     د) تقطیر5- برای اقدامات زیر یک دلیل علمی بنویسید ؟(دلیلی در علم شیمی)


الف) زمستان ها در رادیاتور اتومبیل ضد یخ می زنند ؟ب)  یک سر ریل های قطار را همیشه باز می گذارند ؟ج) برای پختن غذا از زود پز استفاده می شود ؟ د) در جاده های یخ زده نمک می زنند ؟


6- با استفاده از نظریه مولوکلی انقباض را شرح دهید ؟

7- چرا یک قطره جوهر در یک لیوان اب گرم سریعتر از یک لیوان اب سرد پخش


می شود ؟
8- تراکم پذیری ویژگی مهم کدام ماده است ؟  3 مورد کابرد این وِِیژگی را بنویسید ؟


9- ازمایشی طراحی کنبد که نشان دهد سطح مایع بر سرعت تبخیر سطحی ان بستگی


دارد ؟


10- چگونه می توانید از ابی که از سالم بودن ان اطمینان ندارید اب قابل نوشیدن درست


کنید ؟